RODO

RODO

Klauzula informacyjna

Stosownie do treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z zgodnie z Ustawą o ochroni danych osobowych z dnia 10 maja 2018 z późń. zm., informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie jest P.U. SEZAM Sp. z o.o.
 2. Siedziba administratora znajduje się w Nowy Sącz przy ul. Królowej Jadwigi 34.
 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pisemnie na adres siedziby lub na dres email: sezam@sezam.net.pl
 4. U. Sezam Sp. z o.o. realizując przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych wprowadziła Politykę Bezpieczeństwa Informacji oraz wyznaczyła koordynatora ds. ochrony danych osobowych.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu :
   • zawarcie i prawidłowa realizacja umowy, w tym zapewnienie należytej jakości usług, obsługa procesu reklamacyjnego oraz dokonywanie rozliczeń w czasie trwania umowy lub do jej zakończenia,
   • wypełnienie przepisów prawnych, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. ustawy o ochronie osób i mienia), przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości,
   • marketing bezpośredni usług własnych w czasie trwania umowy,
   • tworzenie zestawień, analiz i statystyk w czasie trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń,
   • ustalenie roszczeń, ich obrona i ewentualne dochodzenie,
   • weryfikacja wiarygodności finansowej oraz zdolności spłaty zobowiązań przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy – dotyczy to także danych, które pozyskaliśmy z innych źródeł, a jeśli zawierają Państwo z nami kolejną umowę – Państwa danych posiadanych już przez nas przed jej zawarciem.
 6. Dane osobowe będą udostępnione:
  • organom władzy publicznej w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa,
  • podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu na podstawie zawartych z nimi umów, w tym umów powierzenia tj. firmy z grupy kapitałowej, obsługujące nasze systemy informatyczne, firmy doradcze, audytowe, podatkowe ,fakturowanie i rozliczanie umów, z zakresu obsługi danych osobowych, usługi rachunkowe i prawne, firmy realizujące usługę ochrony fizycznej, transportu/konwojowania wartości pieniężnych, montażu i serwisu urządzeń, utrzymaniu czystości, pośredniczące w sprzedaży naszych usług, świadczące usługi płatnicze(banki),nabywające od nas wierzytelności, prowadzące obsługę kurierską i pocztową.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wykonania i realizacji umów.

 7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez pływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane.
 9. Państwa dane nie są i nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Kontakt i informacje:

Przedsiębiorstwo Usługowe SEZAM Sp. z o.o.
33-300 Nowy Sącz, ul. Królowej Jadwigi 34

Close Menu